Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Profil školy História školy Uplatnenie absolventa Školský poriadok ŠkVP Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na šk. rok2009/2010

O škole

Školský poriadok

S t r e d n á    o b o r n á    š k o l a   g e o d e t i c k á, Vazovova 14, 811 07 Bratislava

 

 

 

V N Ú T O R N Ý   P O R I A D O K   Š K O L Y

 

I. Úvod


 


Vnútorný poriadok školy je dokument, ktorý upravuje v duchu platných školských predpisov práva a povinnosti žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov Strednej odbornej školy geodetickej. Je zostavený v súlade so Zákonom č. 245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v zmysle neskorších predpisov, Zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, vyhláškou MŠ SR  č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka, vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách a v súlade s ďalšími rezortnými predpismi rezortu MŠ SR. Úlohou vnútorného poriadku školy je zabezpečiť v podmienkach Strednej odbornej školy geodetickej výchovu študentov v zmysle platnej legislatívy, vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.

 

II. Povinnosti a práva žiakov školy - všeobecná časť

Žiak je povinný najmä :          

·        svedomito  študovať  a  riadne podľa  svojich  síl, znalostí   a  schopností  si  osvojovať         vedomosti, zručnosti a návyky poskytované strednou školou,

·        osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, tolerancie a správať sa podľa nich, byť   disciplinovaný na vyučovaní, plniť pokyny vyučujúcich a iných pracovníkov školy, správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil dobré meno sebe a svojim rodičom,

·         chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

·         plne využívať študijný čas, meračské prístroje a pomôcky, prostriedky výpočtovej a zobrazovacej techniky v súvislosti so štúdiom v škole,

·        dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na   vyučovaní,   všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov,

·          v prípade neprítomnosti na vyučovaní doplniť si v zošitoch chýbajúce učivo a naučiť sa ho,

·         zachovávať zásady slušnosti a dobrých mravov  voči pedagogickým pracovníkom        a ostatným zamestnancom školy aj voči spolužiakom,

·          riadne hospodáriť s prostriedkami školy, strážiť a ochraňovať majetok školy pred
 
poškodením, stratou, zničením a zneužitím,                                                                                                                                                                                                 

·         hospodárne a šetrne zaobchádzať s učebnými pomôckami a učebnicami,

 

·        chrániť svoje zdravie a zdravie ostatných, dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

·        počas praxe mimo priestorov budovy školy používať bezpečnostné vesty,

·        rešpektovať prevádzkový poriadok školskej jedálne.

 

Žiakom je zakázané :

 

·        konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,

·        fajčiť v priestoroch  školy a v okruhu 25 m od budovy školy,

·        používať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky  v škole, školských zariadeniach a pri činnostiach organizovaných školou,

·         prinášať do školy, školských zariadení a na akcie organizované školou zbrane a veci ohrozujúce život,

·        vykonávať   činnosti,   ktoré   by   mohli   rozptyľovať  pozornosť   ostatných   študentov

·        pri vyučovaní a podujatiach organizovaných školou.

Práva žiakov :

 • vyučovanie sa začína najskôr o 7.10 hod a končí najneskôr ôsmou hodinou t.j. o 16.10 hod.  Medzi vyučujúcimi hodinami sú päť, desať a pätnásťminútové prestávky podľa rozvrhu, ktoré sú žiaci a vyučujúci  povinní rešpektovať,
 • v prípade popoludňajšieho vyučovania majú žiaci nárok na polhodinovú obedňajšiu       prestávku,
 • žiaci majú právo zúčastňovať sa exkurzií, školských výletov,   lyžiarskych zájazdov. Tieto akcie si účastníci hradia z vlastných prostriedkov. Žiaci, ktorí sa týchto akcií z rôznych dôvodov nezúčastnia, musia absolvovať náhradné vyučovanie,
 • ak vznikne u žiaka zložitá situácia, pri ktorej nemôže pokračovať v štúdiu, je možné situáciu riešiť nasledovnými spôsobmi :

a)       prestupom na inú strednú školu,

b)              prerušením štúdia,

c)       zanechaním štúdia.

 • žiak môže byť uvoľnený na štúdium v zahraničí až na dobu jedného roka,

 

 • v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie má žiak, resp. jeho zákonný zástupca právo požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný,

 

 • požiadať o individuálny plán štúdia,

 

 • z objektívnych príčin požiadať o uvoľnenie z vyučovania niektorých predmetov  alebo ich  častí,

 

 • vybrať si voliteľné predmety zo Školského vzdelávacieho programu.

III.  Povinnosti žiakov

 1.  Príchod žiakov do školy

1.1.   Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak,  aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste
s pripravenými učebnými pomôckami. Vstup do školskej budovy je od 7.00 hod.    Po vstupe   do   budovy       nie   je   možné   budovu   opustiť   bez   potvrdenia vyučujúceho v študentskom preukaze. Budova školy sa zatvára o 7.55 hod. Vstup do budovy školy bude opätovne umožnený o 8.10 hod.

 1.2. Tri oneskorené príchody na vyučovanie bez udania objektívnych príčin sa klasifikujú  neospravedlnenou hodinou. Tri neospravedlnené hodiny majú za následok zníženú známku zo správania. Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu po 15 minúte od  jej začiatku,  majú vždy neospravedlnenú hodinu, pokiaľ nemajú platné ospravedlnenie.

1.3. Žiak sa v škole prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú si v osobitnom    vrecúšku ukladá na vyhradenom mieste.

1.4.  Na vyučovanie a mimoškolské zamestnania prichádzajú žiaci včas, v primeranom slušnom oblečení, vkusne a čisto upravení. Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú do úborov.  Na praktických cvičeniach používajú odev podľa pokynov vyučujúcich a podľa poveternostných podmienok.

 

 

 

2.  Správanie žiakov na vyučovaní

2.1    Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy,  svedomito sa pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.

2.2   Žiak  prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci, potrebné na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku.

2.3                     Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktorý
nesmie svojvoľne meniť.  V odborných učebniach určuje študentovi miesto príslušný
vyučujúci.

2.4   Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov,
svedomito aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

2.5          Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

2.6           Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa
 
vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod.

2.7. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 
Na školských exkurziách,  výletoch,  vychádzkach, branných cvičeniach a kurzoch a
 na
praktických cvičeniach sa riadi pokynmi pedagogického dozoru.

2.8. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. V učebniach, v školských a verejných   priestoroch zachováva čistotu a poriadok

 2.9. Manipulovať s oblokmi, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a  audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného študenta.

2.10.  Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere a iné odpadky a  pokrikovať na okoloidúcich.

2.11.   Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

2.12.      Žiak  nesmie v   priestoroch  školy   hrať  kartové  a  iné hry,  používať  a distribuovať omamné látky, piť alkoholické nápoje a fajčiť. Pokiaľ bude u študenta zistené použitie omamných  látok,  alebo  ich  distribúcia  bude  študent  s okamžitou   platnosťou vylúčený zo štúdia.

 

2.l3.  Pokiaľ žiak disponuje  mobilným telefónom, musí ho mať počas vyučovania vypnutý alebo nastavený v tichom režime. Žiak nesmie počas vyučovania telefonovať, odosielať správy  ani čítať doručené SMS a maily.  V prípade závažných rodinných udalostí alebo choroby požiada vyučujúceho o výnimku.   Počas konania písomných, praktických a ústnych maturitných skúšok nesmú mať žiaci mobilné telefóny pri sebe.

2.14 Žiak je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne iné zmeny v osobných údajoch.

2.15              Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v
plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. Nahradenie škody
nevylučuje aj  výchovný trest  podľa miery zavinenia.   V prípade,  že je vinník úmyselne
spôsobenej škody neznámy,   prechádza zodpovednosť za škodu so všetkými dôsledkami na triedu, resp. skupinu, ktorá bola na mieste spôsobenej škody posledná.

2.16 Do kníh a učebníc zapožičaných školou je zakázané písať a robiť si poznámky. Za stratu alebo zničenie učebnice odovzdá študent na konci školského roka kompletnú fotokópiu v primeranej pevnej väzbe.

 

2.17     Ak študent prestupuje na inú školu alebo končí štúdium na tunajšej škole, učebnice a        školské potreby odovzdá podľa pokynov triedneho učiteľa.

 

 

3.  Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební

3.1  Cez malé prestávky   sa žiaci pripravujú na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.

3.2  Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky žiaci opustia   triedu a na chodbe sa správajú slušne a korektne.  

3.3 Ak  majú  žiaci  vyučovanie  v  odborných  učebniach,  vezmú  si  potrebné  veci  a
disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu. V prípade potreby týždenníci uzamknú triedu.

3.4    Cez prestávku chodia určení študenti pre pomôcky.

4.  Odchod žiakov zo školy

4.1 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky,
vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

4.2       Na pokyn učiteľa   žiaci opustia triedu a   odídu do šatne. V šatni sa žiaci prezujú,
oblečú a   opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný, usporiadaný a prebieha
tak, aby nebol narušený vyučovací proces v tých triedach, kde sa ešte vyučuje.

4.3       Po skončení vyučovania odchádzajú študenti ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v
budove školy po ukončení vyučovania nie je dovolené.

 

5.  Dochádzka do školy, ospravedlňovanie, sankcie

5.1 Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať
sa činností, ktoré škola organizuje.

5.2           Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v
rodine.

5.3 Každú  neúčasť  na  vyučovaní je  žiak  povinný  hodnoverne  ospravedlniť.     Ak  sa
neplnoletý žiak    nemôže zúčastniť vyučovania pre vopred známe dôvody, požiada
rodič,    alebo   zákonný   zástupca   o   uvoľnenie   z vyučovania.    Na   vymeškanie   jednej
vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden vyučovací
deň triedny učiteľ, na dva a viac dní dáva súhlas riaditeľ školy.

 

5.4 Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídané dôvody, je rodič
alebo zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ v ŠD, povinný oznámiť do 48 hodín
dôvod   neprítomnosti.       V deň   návratu    na   vyučovanie   je    žiak   povinný   bez
predchádzajúceho vyzvania predložiť    triednemu učiteľovi    ospravedlnenie    podpísané
zákonným   zástupcom   alebo jeho  vychovávateľom.     Ak  neprítomnosť  žiaka  na vyučovaní trvá viac ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára.

5.5           Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám. Platia pre neho   ustanovenia uvedené
v odseku 5.3. V prípade, ak žiak svoje právomoci zneužije, bude škola postupovať v súlade s ustanoveniami platného školského zákona a zákona o rodine.

5.6           Za neospravedlnené hodiny sa udeľujú príslušné výchovné opatrenia až
po úplné vylúčenie zo štúdia.

 

5.7 Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo telesných
úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného
lekára..

5.8           Žiak, ktorý z dôvodu choroby alebo z iných príčin nemohol v stanovenom termíne odovzdať zadania a písomné práce z predmetov,  kde sa podľa Školského vzdelávacieho programu resp. tematického  plánu tieto práce vyhotovujú, ich odovzdá  v náhradnom termíne podľa dohody s vyučujúcim daného predmetu.  Neprítomnosť žiaka na vyučovaní  ho nezbavuje povinnosti odovzdať predpísané práce a zadania v náhradnom termíne. 

5.9           Žiak, ktorý zo závažných  ospravedlniteľných dôvodov nevykonal celú súvislú prax, bude mať ukončenú klasifikáciu až po vykonaní náhradnej praxe počas hlavných prázdnin v rozsahu, ktorý určí riaditeľ školy.

5.10 Žiak,  ktorý z dôvodu choroby alebo z iných príčin nemohol byť ústne resp.  písomne preskúšaný, bude preskúšaný v najbližšom možnom období.

 

6. Zdravotná starostlivosť

6.1  Každý žiak je povinný dodržiavať zásady osobnej  hygieny (čistota odevu, úprava
účesu, osobná čistota a hygiena triedy, šatní, laboratórií a sociálnych zariadení).

6.2 Každý žiak má právo využívať zdravotnú službu. Je povinný zúčastniť sa vstupnej a
    
výstupnej lekárskej prehliadky a dodržiavať pokyny lekára.

6.3       V prípade   ochorenia   je   študent   povinný   navštíviť   svojho   ošetrujúceho   lekára   a
s výsledkom vyšetrenia oboznámiť triedneho učiteľa.

6.4 V prípade výskytu infekčného ochorenia v rodine študenta alebo jeho blízkom okolí je
študent povinný riadiť sa pokynmi lekára a túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi .

6.5 Každý   študent  je   povinný   sa   správať  tak,   aby   svojím   konaním  neohrozil   zdravie
spolužiakov (napr. nebehať po chodbách a schodoch, nehádzať po triede žiadne predmety
a pod.).

6.6       V prípade epidémie chrípky je študent povinný dodržiavať všetky zásady stanovené Úradom verejného zdravotníctva a školy.

 

 

 

 

IV. Povinnosti týždenníkov triedy

Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ.  Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Rámcové povinnosti týždenníkov sú nasledovné:

·        pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie,

·         v prípade, že do  päť minút po začiatku vyučovacej hodiny sa do triedy nedostaví vyučujúci, nahlásia  túto skutočnosť  vedeniu školy,

 • na každej hodine hlásia neprítomných,
 • cez prestávku vetrajú triedu a čistia tabuľu,
 • po skončení vyučovania zotrú tabuľu. Kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú obloky a prekontrolujú uzávery vody, čistotu lavíc a triedy. Odovzdajú kľúče od triedy a šatne na vrátnici,
 • zodpovedajú za kľúče od triedy a šatne.

 

V. Poriadok v odborných učebniach

     Za odborné učebne sa v podmienkach školy považujú učebne výpočtovej techniky, geodetické a fotogrametrické laboratórium a posilňovňa.

1.      Vstup do odborných učební je povolený len v čase určenom platným rozvrhom hodín a za prítomnosti vyučujúceho. O organizácii hodín a prestávok rozhoduje vyučujúci.

2.      V mimovyučovacom čase sa študenti v odborných učebniach môžu zdržiavať len s dozorujúcim vyučujúcim.

3.      V odborných učebniach sa nesmie jesť ani konzumovať žiadne nápoje, vstup do nich je možný len v prezuvkách . Výnimku tvorí v zimných mesiacoch geodetické laboratórium.  V posilňovni je povolené dodržiavať pitný režim.

4.      Prenášať pracovné predmety, počítače, tlačiarne a meracie resp. vyhodnocovacie prístroje je možné len so súhlasom vyučujúceho.

5.      V učebniach výpočtovej techniky nesmú študenti svojvoľne spúšťať žiadne programy, hry ani používať vlastné CD  a USB.

6.      Poškodenie zariadení v odborných učebniach študent okamžite hlási vyučujúcemu. Vlastnou vinou spôsobené škody na zariadení a pomôckach študenti plne uhrádzajú v zmysle platných právnych predpisov.

7.      Pri práci s počítačom je každý žiak povinný zapísať sa do evidenčného listu.

 

 

VI. Výchovné opatrenia

 

            Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.    Každé výchovné opatrenie je zaevidované v katalógovom liste študenta.   Rozhodnutie o výchovnom opatrení je zaslané zákonnému zástupcovi študenta.

Výchovné opatrenia majú charakter:

1.      Stimulačný – pochvaly, diplomy, čestné uznania a vecné dary za mimoriadnu aktivitu, plnenie osobitných úloh.

2.      Sankčný v súlade s platnými právnymi predpismi  je možné pri porušení školského poriadku uložiť študentom školy podľa závažnosti previnenia niektoré z výchovných opatrení:

 • napomenutie  triednym učiteľom,
 • pokarhanie triednym učiteľom,
 • pokarhanie od riaditeľa školy,
 • zníženie známky zo správania na druhý stupeň,
 • zníženie známky zo správania na tretí stupeň
 •  zníženie známky zo správania na tretí stupeň s podmienečným vylúčením,
 • vylúčenie zo školy.

 

Podrobnejšia špecifikácia a charakteristika výchovných opatrení je uvedená v prílohe č.1.

VII. Záverečné ustanovenia

Vnútorný poriadok školy platí od 1.9.2009 a týmto dňom sa ruší Vnútorný poriadok školy zo dňa 31.8 2007 v znení Dodatku zo dňa 19.9.2008.

V Bratislave 31.8.2009                        Ing. Karol Ďungel

riaditeľ

 

 

Príloha č. 1

 

Špecifikácia výchovných opatrení

 

A.    Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

1.  Napomenutie triednym učiteľom

    

      za jednorazové porušenie vnútorného poriadku:

·        neprezúvanie sa v priestoroch školy ,

·        iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa alebo vyučujúceho,

·        neskoré príchody na vyučovanie,

·        neskoré odovzdávanie zadaní, úloh, projektov,

·        za používanie mobilu a zariadení na záznam obrazu a zvuku počas vyučovania,

·        nenosenie cvičebného úboru.

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom

        za opakované porušenie vnútorného poriadku:

·        neprezúvanie sa v priestoroch školy (3x),

·        za opakované neskoré príchody na vyučovanie, za menej ako 4 neospravedlnené hodiny,

·        ak je nevyhnutné použiť pokarhanie triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného obdobia 2 alebo viackrát, výsledkom  je znížená známka zo správania na druhý stupeň (uspokojivé),

·        za neskoré odovzdávanie zadaní, úloh, projektov (2x),

·        opakované nenosenie cvičebného úboru (2x),

·        za opakované používanie mobilu a zariadení na záznam obrazu a zvuku počas vyučovania.

 

 

 

 

 

3.   Pokarhanie riaditeľom školy

·        za podvádzanie,

·        za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku,

·        za opakujúce sa neslušné správanie,

·        za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2,

·        za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,

·        za opakované používanie mobilu a  zariadení na záznam obrazu alebo zvuku počas vyučovania.

S týmto opatrením môže súvisieť zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na druhý stupeň (uspokojivé).

 

4.      Znížená známka so správania na stupeň uspokojivý

 

 • za 4 až 12 hodín neospravedlnenej absencie,
 • za opakované podvádzanie,
 • za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku,
 • za opakujúce sa neslušné správanie,
 • za opakujúce sa priestupky  uvedené v bode 2,
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

 

5.      Znížená známka so správania na stupeň  menej uspokojivý

 

 • za 13 až 30 hodín neospravedlnenej absencie,
 • za prinášanie do školy alebo činnosti organizované školou věci ohrozujúce život a zdravie žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy,
 • za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku,
 • za znemožňovanie vyučovacieho procesu na škole,
 • za krádež,
 • za úmyselné ublíženie na zdraví,
 • za šikanovanie a vydieranie,
 • za vandalizmus,
 • za prejavy rasovej neznášanlivosti,
 • za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a zamestnancom školy.

 

 

6.      Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku)

 

·        za viac ako za 31  hodín neospravedlnenej absencie,

·        za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosti organizované školou,

·        za používanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku,

·        za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

·        za krádež,

·        za úmyselné ublíženie na zdraví,

·        za šikanovanie a vydieranie,

·        za vandalizmus,

·        za prejavy rasovej neznášanlivosti,

·        za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy.

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé).

 

7.      Vylúčenie zo školy

 

·        za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie (podľa návrhu pedagogickej rady a nadväzného rozhodnutia riaditeľa),

·        za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,

·        za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcich bodoch.

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).

 

 

Za porušenie školského poriadku s vyvodením príslušných výchovných opatrení sa ďalej považuje aj spáchanie:

·        trestného činu,

·        priestupku,

·        úmyselného konania proti dobrým mravom,

·        spôsobenie škody úmyselne, ale aj z nedbanlivosti,

·        spôsobenie morálnej ujmy spolužiakom alebo zamestnancom školy,

·        spôsobenie vecnej škody spolužiakom, škole, školskému zariadeniu alebo zamestnancom školy,

·        spôsobenie škody na zdraví spolužiakom, pedagogickým alebo ostatným pracovníkom školy,

·        zneužitie osobných údajov spolužiakov alebo zamestnancov školy,

·        nespracovanie domácich úloh a neodovzdávanie zadaní v stanovených termínoch,

·        oneskorené dodanie ospravedlnenia za neprítomnosť na vyučovaní.

 

B.    Pochvaly

.  

Pochvala triednym učiteľom:

 • za výborný prospech - prospel s vyznamenaním,
 • za výbornú dochádzku na vyučovanie,
 • za mimoriadnu aktivitu na hodinách, vzorné správanie a plnenie si povinností,
 • podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa.

 

2.   Pochvala riaditeľom školy

 

 • za výborný prospech - priemer do 1,2,
 • za dlhodobú výbornú dochádzku do školy,
 • za úspešnú reprezentáciu školy, 
 • podľa uváženia riaditeľa školy,  na návrh triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.