Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
aktualizácia geodetických informácií AGI
anglický jazyk a literatúra AJL
automatizácia zobrazovacích prác AZP
dejepis DEJ
deskriptívna geometria DEG
ekológia ZEK
ekonomika EKO
etická výchova ETV
fotogrametria FOT
fyzika FYZ
geodetické výpočty GEV
geodézia GED
geografia GEO
geograficko informačné systémy GIS
informatika INF
kataster nehnuteľností KN
Mapovanie MAP
matematika MAT
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk a literatúra NJL
občianska náuka OBN
pozemkové evidencie PEV
prax PRA
slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
telesná a športová výchova TEV
Triednická hodina THF

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: