Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Profil školy História školy Uplatnenie absolventa Školský poriadok ŠkVP Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na šk. rok2009/2010

O škole

Profil školy


Stredná odborná škola geodetická ponúka

4 - ročné denné štúdium ukončené maturitou

vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk)

moderne zariadené odborné učebne (výpočtová a zobrazovacia technika, fotogrametrické a geodetické laboratórium)

vyučovanie odbornej praxe vo veľkom rozsahu v teréne a v školskom geodetickom a fotogrametrickom laboratóriu

úzka spolupráca s odbornou geodetickou verejnosťou - absolvovanie prevádzkovej praxe žiakov v štátnych a neštátnych geodetických organizáciách

ubytovanie v domove mládeže

výhodná poloha v centre Bratislavy


Ubytovanie:

Naša škola poskytuje ubytovanie v Domove mládeže na Račianskej ulici č. 80 v Bratislave. Je to ubytovacie zariadenie I. kategórie pre stredoškolskú mládež s nepretržitou prevádzkou. Je v ňom zabezpečená komplexná výchova, ubytovanie, stravovanie, kultúrno-spoločenské a športové vyžitie.

Pozn. DM sa nachádza v časti Bratislava Nové Mesto v blízkosti železničnej stanice Predmestie a Vinohrady. V smere na Raču premávajú električky č. 3, 5, 7, 11 a autobusy č. 75 a 59. Podrobné informácie o ubytovaní, stravovaní, spoločenskom vyžití môžu rodičia, resp. zákonní zástupcovia žiakov dostať na uvedenej adrese, alebo telefonicky na tel. č. 02/44 25 80 47.

Adresa DM: Domov mládeže, Račianska 80, 831 02 Bratislava


Stravovanie:
Stravovanie žiakov je zabezpečené na Gymnáziu J.Papánka na Vazovovej ulici č. 6. Obedy sa žiakom vydávajú od 12.30 h do 14.30 h.