Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Profil školy História školy Uplatnenie absolventa Školský poriadok ŠkVP Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na šk. rok2009/2010

O škole

História školy

História školy


Stredná priemyselná škola stavebná v Bratislave


            Škola bola založená v roku 1919, pod názvom Štátna škola priemyselná. Výučba prebiehala v dvoch vetvách: strojníckej a staviteľskej.

1.9.1948 vstúpilo v platnosť rozhodnutie Zboru povereníkov a otvára sa Štátna priemyselná škola stavebná. Z budovy na Fajnorovom nábreží sa sťahuje na Zochovu ulicu, kde sa nachádzala až do roku 1983. V roku 1983 sa presťahovala do dnešnej budovy na Drieňovej ulici.

Štúdium v odbore geodézia sa začalo v šk. roku 1959/60 dvojročným abiturientskym kurzom pre študujúcich popri zamestananí. O rok neskôr bol dvojročný abiturientsky kurz otvorený aj na dennom štúdiu a o dva roky neskôr, v šk. roku 1961/62, bolo otvorené už aj štvorročné denné štúdium.

Do konca kalendárneho roku 1986 vyštudovalo v odbore geodézia na SPŠ stavebnej v Bratislave 1014 žiakov, z čoho 807 formou denného štúdia a 207 popri zamestnaní.

Na škole počas 27. rokov existencie odboru geodézia okrem viacerých externých vyučujúcich vyučovali geodetické predmety:

Ing. Dr. Anton Daniel - zúčastnil sa zakladania odboru a od jeho založenia na škole pôsobí.
Ing. Viera Karvašová - od roku 1970
Ing. Ernest Nagy - od roku 1964
Ing. Vlastimil Navrátil - v rokoch 1962-70
Ing. Vladimír Schultz - od roku 1962

Stredná geodetická škola v Bratislave

 

Od 1. septembra 1991 sa začína vyučovanie na už samostatnej škole zameranej výlučne na geodéziu, vzniká Stredná geodetická škola, ktorá sídli až dodnes na Vazovovej ulici v Bratislave.

Do 31. augusta 1997 sa vyučoval odbor "3655 6 geodézia", od 1. septembra 1997 sa vyučuje odbor "3692 6 geodézia, kartografia a kataster".

Od 1. septembra 1993 je možné študovať na škole vo forme ďiaľkového pomaturitného štúdia.

Doterajší riaditelia na Strednej geodetickej škole: 

  • Ing. Arch. Ivan Haberland (1.9.1991- 31.8.1992)
  • Ing. Viera Karvašová (1.9.1992 - 30.6.1994)
  • Ing. Karol Ďungel (od 1.7.1994)

Doterajší zástupcovia riaditeľa na Strednej geodetickej škole:

  • prom. ped. Eva Škodová
  • PhDr. Magdaléna Bačová
  • Mgr. Eva Gregorová