Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Profil školy História školy Uplatnenie absolventa Školský poriadok ŠkVP Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na šk. rok2009/2010

O škole

Uplatnenie absolventa

Uplatnenie absolventa

Zamestnanie v geodetických, stavebných a iných organizáciách v štátnom aj súkromnom sektore pri nasledovných činnostiach:

  • práce v oblasti katastra nehnuteľností (vzhľadom na rozsah náprav majetkových krívd a majetkového usporiadania pozemkov je geodézia mimoriadne žiadaný odbor)
  • tvorba štátneho mapového diela a účelových máp
  • zber a spracovanie údajov pre budovanie informačných a geoinformačných systémov (postupné zapájanie Slovenska do európskych informačných štruktúr)
  • geodetické práce v investičnej výstavbe: výstavba a zameriavanie pozemných stavieb, ciest, železníc, mostov, tunelov, priehradových múrov, inžinierskych sietí (plynovody, vodovody, elektrické vedenia vysokého napätia, káblové rozvody a iné)

Možnosť zamestnania vo vojenskej topografickej službe (tvorba a aktualizácia vojenských máp).


Štúdium odboru
geodézia a kartografia na VŠ a štúdium na iných VŠ.