Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Reprezentácia školy SOČ škol.rok 08/09 športové súťaže škol. rok 08/09 IG5

Reprezentácia školy

SOČ škol.rok 08/09

Súťažné odbory

Názvy prác SOČ

Mená riešiteľov a trieda

Umiestnenie v krajskom kole

01 voľný čas

Čo s voľným časom? Fotografuj !

David Richter 4.A

1. miesto

02 matematika,    fyzika, informatika

Základy fotogrametrie a DPZ

Filip Salay 4.A, Martin Karaba 4.B

certifikát

Geodetické súradnicové systémy

Martina Janvarsová , Jana Jesenská 3.A

certifikát

05 geovedy/geografia, geológia, geodézia/

Geodetické zameranie objektov na nedostavanej želežničnej trati

Juraj Kisztner 4.A

1. miesto

SOŠG a okolie na mapách Bratislavy

Martina Čižmadiová, Zdenka Wenhardtová 4.A

3. Miesto

07 ekológia, poľnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo

Bratislavské záhrady

Gabriela Durkošová , Sandra Velschmidtová 4.A

Mimoriadne ocenenie za spracovanie témy

09 strojárstvo, hutníctvo,doprava

Detské dopravné ihrisko

Alexandra Kulifajová, Ladislav Tóth 4.A

2. Miesto

14 učebné pomôcky

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Jakub Dzuroška 4.A Martina Janvarsová, Lucia Goridková 3.A

3. miesto