Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
HARMONOGRAM ÚSTNEJ ČASTI MS 2011 Maturitné rozpisy Časový harmonogram Maturita teoretická časť odbornej zložky praktická časť odbornej zložky anglický jazyk nemecký jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Praktická časť maturitnej skúšky - projekty Legislatíva Témy projektov

MATURITA

praktická časť odbornej zložky

Tématické okruhy z oblasti odborných predmetov


Okruh tém na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky

 


1. Trigonometria
2. Určovanie zvislých posunov  objektu
3. Podrobné polohové merania
4. Nivelácia (ťahová, plošná, profily)
5. Geometrický plán
6. Výpočet objemov
7. Analytické riešenie trasy komunikácie
8. Určenie súradníc bodu pretínaním
9. Kartografia
10. Vytyčovacie úlohy
11. Tachymetria
12. práca s rastrovým obrazom
13. VKM
14.GIS
15. Polygónový ťah

 

PONDELOK : 18.4.2011

Forma : Obhajoba vlastného projektu

Začiatok : 8.00 hod

Triedy : 4A,4B

 

UTOROK: 19.4.2011

Forma :Praktická realizácia a predvedenie  komplexnej úlohy

Triedy: 4A,4B

Príchod do školy : 7.45 hod

Pokyny :7.45 -  po príchode do školy odovzdanie mobilov p.zástupkyni

               8.00 -  žrebovanie tém

                       - otvorenie a prečítanie zadaní

                       - vypísanie Kontrolného listu a tabuľky s pomôckami a počtom figurantov

                      - odovzdanie tabuľky v triede zodpovednému vyučujúcemu

                      - rozdelenie podľa vyžrebovanej úlohy - terén, predná výpočtáreň, stredná a zadná výpočtáreň, trieda 4A

Povolené pomôcky: kalkulačka a rysovacie pomôcky