Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
HARMONOGRAM ÚSTNEJ ČASTI MS 2011 Maturitné rozpisy Časový harmonogram Maturita teoretická časť odbornej zložky praktická časť odbornej zložky anglický jazyk nemecký jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Praktická časť maturitnej skúšky - projekty Legislatíva Témy projektov

MATURITA

teoretická časť odbornej zložky

Tématické okruhy z oblasti odborných predmetov


Okruh tém na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.


1. Vybudovanie vytyčovacej siete pre mostný stavebný objekt
2. Meranie posunov a deformácií stavebných objektov
3. Geodetické práce pri výstavbe cestnej komunikácie
4. Geodetické práce pri budovaní a prevádzke priehrady
5. Kataster nehnuteľností
6. Zameranie vodných tokov
7. Technické podklady na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti
8. Technické podklady k porealizačnému zameraniu stavby
9. Vytýčenie hranice pozemku
10. Vývoj pozemkových evidencií
11. Zameranie skutočnej realizácie objektu
12. Geoinformačné systémy
13. Zameranie líniovej stavby
14. Vytyčovanie práce v investičnej výstavbe
15. Fotogrametria ako vedná disciplína
16. Práca s rastrovým obrazcom
17. Ortofotomapa a jej využitie
18. DPZ ako vedná disciplína
19. Vektorová katastrálna mapa
20. Tvorba polohového bodového poľa pre účely výstavby
21. Vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov
22.Tvorba a využitie základných a tematických máp veľkých mierok
23. Geodetické práce v podzemných priestoroch
24.Geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie stavebnej pamiatky
25.Globálne navigačné družicové systémy