Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
HARMONOGRAM ÚSTNEJ ČASTI MS 2011 Maturitné rozpisy Časový harmonogram Maturita teoretická časť odbornej zložky praktická časť odbornej zložky anglický jazyk nemecký jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Praktická časť maturitnej skúšky - projekty Legislatíva Témy projektov

MATURITA

Maturita

M A T U R I T A      2 0 1 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM

    Časový harmonogram externej časti a PÍsomnej formy internej časti

 

Ø       15. marec 2011 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská

                                   literatúra (školy s VJM),

Ø       16. marec 2011 - v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,

                                  francúzsky  jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,

Ø       17. marec 2011 - matematika,

        

     Časový harmonogram ústnych skúšok                                                 

          16.máj 2011-20.máj 2011

 

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY

 

    Externá forma maturitnej skúšky

 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

 

Ø       Slovenský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou) 

Ø       Matematika - 120 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede). 

 

Ø       Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

 

Ø       Nemecký jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením. 

    Písomná forma internej časti MS – slohová práca

 

Ø       Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných).
 

Ø       Anglický jazyk - 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)

 

Ø       Nemecký jazyk - 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)

 

 

 

   Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

 

Ø        Anglický jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Nemecký jazyk - 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Slovenský jazyk a literatúra -  20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

Ø       Odborné predmety - 30 min. príprava, 30 min. odpoveď

 

               Praktická časť maturitnej skúšky
           Môže sa vykonať jednou z nasledovných foriem:

    Ø       obhajoba vlastného projektu,

    Ø       obhajoba úspešných súťažných prác,

    Ø       vypracovaním vylosovanej témy
              Praktická časť odbornej zložky trvá maximálne 6 hodín.

 

 

Hodnotenie na maturitách

Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

   Kedy zmaturujete?

Ø      Zo SJ a L, AJ, NJ (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý (bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti) alebo
b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.


 

Ø      Z matematiky (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý (bez ohľadu na hodnotenie externej časti) alebo
b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.


 

Ø      Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.

 

  

 


 

 


 

 

 

   
 

 

   Maturitné predmety:

Povinné maturitné predmety:

  • Odborné predmety (geodézia, prax, mapovanie, pozemkové evidencie, geodetické výpočty, kartografia, fotogrametria,aktualizácia geodetických informácií,kartografické rysovanie,automatizácia zobrazovacích prác,geografické informačné systémy,geografia,deskriptívna geometria, ekonomika)
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Cudzí jazyk AJL alebo NJL

          Voliteľné maturitné predmety:

  • Matematika