Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
HARMONOGRAM ÚSTNEJ ČASTI MS 2011 Maturitné rozpisy Časový harmonogram Maturita teoretická časť odbornej zložky praktická časť odbornej zložky anglický jazyk nemecký jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Praktická časť maturitnej skúšky - projekty Legislatíva Témy projektov

MATURITA

Témy projektov

Stredná odborná škola geodetická, Vazovova  14, 811 07 Bratislava

 

 

Študijný odbor: 3692 6 geodézia, kartografia a kataster

Školský rok: 2010/2011

Skúšobné obdobie: riadne

 

 

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

 

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z., podľa § 93 a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. v nadväznosti na § 8 odst. 7 písmeno b) IV časť.

 

 

Forma b): obhajoba vlastného projektu

 

            Komplexná odborná práca obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe, riešená počas štúdia individuálne. Témy vypísané školou pre školský rok 2010/2011.

 

 

Témy

 

1.Praktické využitie ručného prijímača GPS

Projekt bude obsahovať:

·        všeobecné informácie o GPS

·        praktické meranie a spracovanie výsledkov vybranej témy do kompletného geodetického elaborátu

·        analýzu výsledkov merania, praktické využitie

 

2.Vytvorenie 3D modelu objektu využitím dostupného školského programového vybavenia.

Projekt bude obsahovať:

·        spracovanie vybraného objektu v programe FOTOMODELER do formy 3D modelu

·        posúdenie presnosti 3D modelu

·        návrh využitia metódy 3D v oblasti geodézie

·        rozbor výhod tvorby 3D modelu oproti klasickému fotogrametrickému vyhodnocovaniu

 

3.Zameranie časti územia geodetickými metódami, vyhotovenie záznamu podrobného merania a spracovanie nameraných údajov pre rôzne druhy máp.

Projekt bude obsahovať:

·        zameranie detského ihriska na Blumentálskej ulici

·        vytvorenie ZMVM SR záujmového územia

·        vytvorenie technickej mapy mesta záujmového územia

·        rozbor obsahu jednotlivých druhov máp a zhodnotenie presnosti

 

4.Praktické využitie laserového krížového vytyčovača.

Projekt bude obsahovať:

·        spracovanie  manuálu do podoby učebnej pomôcky s grafickou prezentáciou

·        posúdenie presnosti merania, efektivity merania v porovnaní s klasickými metódami výškového merania

 

5.Návrh trasy električkovej trate a vypracovanie základných podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie

Projekt bude obsahovať:

·        spracovanie návrhu výkupového elaborátu

·        analýzu vlastníckych vzťahov

·        návrh riešenia bez optimálnych spôsobov  vysporiadania vlastníckych vzťahov

 

6.Geodetické podklady pre úpravu terénu okolo rodinného domu.

Projekt bude obsahovať:

·        polohové zamerania skutočnosti

·        návrh, vytýčenia a výškového zamerania štvorcovej siete

·        návrh a výpočet spádového terénu

·        návrh osadníckych úprav

 

7.Lokalizácia a riešenie problematiky nelegálnych skládok.

Projekt bude obsahovať:

·       získanie vstupných podkladov

·       zameranie skládok pomocou polárnej, prípadne GPS metódy

·       spracovanie geodetického elaborátu

·       návrhy  možných riešení problematiky

 

 

 

 

 

V Bratislave 15.10.2010                                                                  Ing. Karol Ďungel

                                                                                                                    riaditeľ