Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory

Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava

 

 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2011/2012

 

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní pedagogickou radou zo dňa 14. 3. 2011 stanovujem tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2010/2011:

 

  1. Pre školský rok 2011/2012 bude prijatých do jednej triedy prvého ročníka 30 žiakov.
  2. Žiaci prihlásení do prvého kola prijímacích skúšok na Strednej odbornej škole geodetickej budú zoradení do poradia vytvoreného na základe priemerného prospechu dosiahnutého na konci 8. a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ z povinných klasifikovaných predmetov.
  3. V prípade rovnakého priemeru rozhodujú o poradí výsledky z predmetov slovenský jazyk a matematika, výsledky Testovania 9-2010 a výsledky z predmetu geografia.
  4. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium 10. mája 2011.Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí neodkladne oznámi uchádzačovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.
  5. Riaditeľ školy v rozhodnutí o prijatí na štúdium na SOŠ geodetickú oznámi aj termín konania zápisu na štúdium.
  6. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastní na zápise bez náležitého ospravedlnenie, sa bude postupovať podľa osobitného predpisu na základe správneho konania o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium. Jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Karol Ďungel

                                                                                                      riaditeľ školy