Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Geodetklub 2% z dane postup pre fyzické osoby Postup pre zamestnancov Vzor vyhlásenia Postup pre právnické osoby

GEODETKLUB

2% z dane

Kto môže poukázať 2%

 

Kto je daňovník?

Daňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy:

a/ zo závislej činnosti a funkčných požitkov - zamestnanec,
b/ zo živnosti - samostatne zárobkovo činná osoba ,
c/ z podnikania vykonávaného na základe iného ako živnostenského oprávnenie podľa osobitných predpisov (napr. komerční právnici, veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia a pod.),
d/ z inej zárobkovej činnosti (napr. z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane práv príbuzných autorskému právu - znalci, tlmočníci, novinári, umelci a pod.),
e/ z príjmov z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov.

Kto môže poukázať 2 % z dane?

Dve percentá z dane môžu poukázať fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za rok 2009. Výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 €.  Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, poprípade priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v komore.

Upozornenie

Dve percentá od fyzických osôb môžu byť poukázané len v prospech jednej právnickej osoby, to znamená, že nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.